Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie, jak każda placówka oświatowa w Polsce posiada bogatą historię. Od dawien dawna była ona kształtowana przez wiele znamienitych osób, których czyny i działania zapisały się na kartach licznych kronik i podań ustnych.

Golina miała budynek szkolny pobudowany jeszcze przed powstaniem styczniowym. Składał się on z jednej sali i mieszkania dla nauczyciela. Po odzyskaniu niepodległości była nadal w tym samym gmachu.

szkola0.jpg

Okres tworzenia wieloklasowych placówek sprawił, że powstała szkoła posiadająca  7 jednorocznych oddziałów. W tym samym czasie napotkano na duże trudności lokalowe. Oprócz dotychczasowego budynku wynajęto kilka sal lekcyjnych w różnych punktach miasta. W 1929 r. powstała myśl pobudowania nowego gmachu. Niestety w urzędowej kasie nie istniały specjalne fundusze na ten cel. Mimo tego Rada Miejska  przekazała na budowę szkoły 2 ha ziemi oraz uchwaliła kwotę 10000 zł. W trudnych warunkach finansowych wznoszenie gmachu trwało do roku 1932.

szkola1.jpg

W roku szkolnym 1932/1933 budynek został oddany do użytku. Kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej powstała myśl wyłożenia pomieszczeń szkolnych i korytarzy deskami. Ponadto zaplanowano dobudowanie sal: gimnastycznej i kąpielowo – natryskowej oraz wzniesienie mieszkania dla kierownika szkoły. We wrześniu 1939 r. z powodu wojny, wkroczenia wojsk i władz niemieckich, cały nagromadzony na budowę materiał został roztrwoniony przez okupanta, a budynek zajęty.

Jesienią 1940 r. otworzono szkolę tylko dla dzieci miejscowych Niemców i ciągle napływających kolonistów. Dla nauki zajęli parter, który po przesunięciu ścian, przerobili na salę kinową. Dzieci niemieckie były bardzo krzykliwe i aroganckie wobec miejscowej ludności. Stosunki z miejscowymi pogorszyły się bardziej, kiedy piętro szkoły zostało zajęte i przerobione na obóz dla młodzieży hitlerowskiej.

W tym miejscu wart dodać, że Wielkopolska została wtedy włączona do Rzeszy pod nazwą „Wartherland”. W zmienionych warunkach Niemcy otwierali mniejszościowe placówki oświatowe dla dzieci polskich. W listopadzie 1939 r. otworzyli taką szkołę także w Golinie. Zaczęto uczyć języka niemieckiego twierdząc, że Polski już nie będzie. Nauka trwała trzy miesiące, a z dniem 1 marca 1940 r. został rozwiązany stosunek służbo ze wszystkimi nauczycielami. Szkoła została zamknięta na okres okupacji. W pierwszej połowie lutego 1940 r. rozpoczęło się pierwsze wywożenie tutejszej ludności. Wśród internowanych znalazło się trzech nauczycieli. W czasie, kiedy dzieci niemieckie uczyły się, najmłodszych Polaków wywożono do Niemiec do przymusowej pracy lub zmuszano do czyszczenia chodników, zbierania kamieni, rozbierania pobudowanego kościoła, czyszczenia cegły, usuwania gruzu, itp. Po wyzwoleniu Goliny, z dniem 5 lutego 1945 r. przystąpiono do ponownego organizowania szkoły. Działo się to w odpowiedzi na odezwę skierowaną do nauczycielstwa. Organizatorem szkoły został późniejszy, długoletni kierownik, Władysław Piecuch. Napotkał on na duże trudności. Miedzy innymi na brak: szyb w oknach, umeblowania, pomocy naukowych, podręczników, zeszytów oraz nauczycieli. Mimo  to budynek został uporządkowany w szybkim tempie.

13 i 14 lutego 1945 r. dokonano pierwszych, powojennych zapisów do szkoły. Objęły one dzieci z roczników 1937-1931 włącznie. Ogółem zapisano 455 osób do klas I-IV.

Rok szkolny i pierwszy dzień nauki rozpoczął się 19 lutego 1945 r. Lekcje odbywały się w pięciu salach z sześcioosobową kadrą nauczycielską. W międzyczasie z gubernatorstwa powrócili inni internowani wcześniej nauczyciele. Uruchomiono również dodatkowe dwie sale lekcyjne i utworzono klasę V, a z dniem 1 kwietnia 1945 zostały zorganizowane kursy dla dorosłych.

22 lipca 1945 r. nad Goliną i okolicą przeszedł huragan, który uczynił bardzo duże szkody na polach, w lasach i gospodarstwach. Nie ominął również budynku szkolnego. Zniszczył dach i kominy. Dzięki pomocy miejscowej ludności oraz przekazanych przez magistrat środków udało się wyremontować budynek.

Rok szkolny 1945/1946 rozpoczął się 4 września. Nauką objęto 466 dzieci. Dla częściowego wyrównania skutków wojny utworzone zostały obok klas normalnych wiekowo, oddziały przyspieszone dla osób starszych. Grono nauczycielskie składało się wówczas z dziewięciu osób. Jak w pierwszym roku po wojnie, tak i w tym zorganizowano też zajęcia dla młodocianych i dorosłych. Ponadto przeprowadzono remont szkoły. Otynkowano werandę, założono podłogę w sali na II piętrze. Uzupełniono rynny spadowe. Naprawiono drzwi i okna. Wyremontowano jedno pomieszczenie na I piętrze.

Rok szkolny 1946/1947 rozpoczął się 3 września okolicznościowym nabożeństwem. Do szkoły zapisano wtedy 453 uczniów. Oprócz klas normalnych utworzono również te przyspieszone. W tymże roku szkoła posiadała jako najwyższą klasę siódmą. Ponadto miała 12 oddziałów i 9 osobowe grono nauczycielskie. Zredukowano we wszystkich klasach przedmioty artystyczne do 1 godziny tygodniowo. W szkole odbywał się także kurs III stopnia dla dorosłych, zakończony egzaminem końcowym dn. 16 VI 1947 r. W następnym roku placówkę odwiedził biskup włocławski Karol Radoński. Dzieci obsadziły topolami boisko szkolne.

W roku szkolnym 1948/1949 szkoła w Golinie przystąpiła do pracy zgodnie z „Instrukcją Ministerstwa Oświaty z dnia 8 maja 1948 r. Była to tzw. „Mała reforma”. Siedmioletnia szkoła podstawowa stała się podstawą całego pionu oświaty. Golińska placówka posiadała wtedy 7 klas z 10 oddziałami. Z roku na rok powiększała się liczba dzieci i wzrósł stan osobowy grona nauczycielskiego.

Od roku szkolnego 1966/1967 wprowadzone zostały do szkolnictwa podstawowego klasy VIII. W tutejszej placówce były takie dwa oddziały. Liczba ogólna uczniów przekraczała wtedy ponad 600 osób, nauczycieli było ok. 25. Szkoła pracowała od godz. 8 do 17. Dużą zasługą w jej prężnej działalności odznaczył się jej długoletni kierownik i nauczyciel - Władysław Piecuch. Chętnie służył radą innym pedagogom. Pomagał uczniom i nie był obojętny na potrzeby i estetykę placówki.

W roku szkolnym 1978/1979 wprowadzono nowy program nauczania dla dziesięciolatków. Szkoła realizowała program jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież zgodnie z celami i zadaniami obowiązującego wówczas wychowania socjalistycznego. Realizacja wspomnianej koncepcji trwała tylko 3 lata. W latach 70 zrezygnowano z niej. W tym samym czasie obowiązywał system szkoły ośmioklasowej, z tym że nauczaniem początkowym objęto wtedy klasy I-III. Ponadto zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzono od poniedziałku do soboty.

Ważnym dniem w życiu braci uczniowskiej i nauczycielskiej  był 1 czerwca 1974 roku. Wtedy to właśnie Szkoła Podstawowa w Golinie otrzymała imię Juliusza Słowackiego i nadano jej sztandar.

W latach 80 lekcje odbywały się już tylko od poniedziałku do piątku, natomiast zajęcia pozalekcyjne w soboty pracujące, wyznaczone na cały rok.

Do roku 1985 Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie była budynkiem dwupiętrowym, murowanym, częściowo podpiwniczonym. Miała drewniane stropy, dach pokryty dachówką. Składała się z 13 izb lekcyjnych.  Za nią znajdowały się murowane sanitariaty połączone z pomieszczeniem na opał oraz osobną wiatą do przechowywania rowerów dojeżdżających uczniów. Gmach ogrzewany był piecami kaflowymi znajdującymi się w każdym pomieszczeniu. Nie było sali gimnastycznej.

W roku 1985 została oddana do użytku nowo dobudowana część szkoły. Znajdowały  się w niej dwie nowe izby lekcyjne, sanitariaty wraz z umywalkami, sala gimnastyczna z zapleczem, prysznicami szatniami, mini salka, pomieszczenie dla sekretarki, kotłownia i piwnice na opał. Odtąd budynek był ogrzewany za pomocą centralnego ogrzewania.

szkola2.jpg

Kilkanaście lat bez gruntownych remontów sprawiło, iż gmach zaczął zagrażać jego użytkownikom. W latach 2004-2005 dzięki funduszom z Unii Europejskiej, wsparciu Urzędu Miasta w Golinie i burmistrzowi Tadeuszowi Nowickiemu przeprowadzono generalną modernizację szkoły. Mimo radykalnych zmian placówka nie zatraciła zabytkowego wyglądu. Wzbogaciła się o nowe pomieszczenia, miedzy innymi o nowoczesne pracownie komputerowe, które w pełni sfinansowane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego, podobnie jak funkcjonujące w bibliotece Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

7 lutego 2006 roku miało miejsce uroczyste otwarcie odnowionej szkoły. Było to historyczne wydarzenie, które na trwałe zapisało się w pamięci wielu.

Tak jest teraz…

szkola3.jpg

Oprócz doskonałej bazy, placówka może poszczycić się wieloma sukcesami natury dydaktyczno – wychowawczej i organizacyjnej.

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu uroczystości i konkursów na wszystkich szczeblach. Imprezy zawsze mają oryginalną i dopracowaną oprawę plastyczną, są profesjonalnie przygotowane. W ich organizację włącza się społeczność szkolna - rodzice, nauczyciele, uczniowie. Placówkę cechuje gościnność i niezapomniany klimat spotkań. Dowodem na to są liczne wpisy  do kroniki, podziękowania za profesjonalną organizację od przewodniczącego SGiPW oraz władz samorządowych.

Szkoła przygotowywała także liczne imprezy o zasięgu gminnym powiatowym, rejonowym i wojewódzkim. Miedzy innymi organizowała gminne konkursy Młodzież zapobiega pożarom, gminne i powiatowe zawody sportowe, powiatowe i rejonowe edycje V, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Przygotowała XI  etap Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Zorganizowała uroczyste zakończenie XI edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.

Placówka posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (2 stażystów, 12 nauczycieli kontraktowych, 5 mianowanych, 18 dyplomowanych). Wielu z nich przygotowało i wdrożyło do realizacji w szkole autorskie programy nauczania m.in. Wielkopolska mój region, Program zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów klas I, Nauka pływania w klasach I-III, Elementy tańca w klasach I-III, Ocenianie kształtujące w matematyce.

Nauczyciele traktują podmiotowo każdego ucznia, kształtują w nich właściwe relacje międzyludzkie. Biorą pod uwagę jego dobro, wszechstronny rozwój. Stwarzają optymalne warunki do nauki. Otaczają opieką dzieci zdolne, prowadzą dla nich koła zainteresowań: matematyczne, polonistyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, przyrodnicze, artterapeutyczne i zajęcia pozalekcyjne: rytmiczno-ruchowe, zespół muzyczno-wokalny, SKS, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną.

Uczniowie szkoły są widoczni na zewnątrz, biorą liczny udział w zawodach sportowych i różnego rodzaju konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Oto najważniejsze z nich:

* wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur”.

* I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Świat Dziecka”,

* I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim o sportowcach,

* laureat w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Polskiego „Albus”,

* laureatka XVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży,

* laureat Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego Nasza Ziemia – środowisko  przyrodnicze, wczoraj, dziś i jutro”,* wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Świat Dziecka”,

* wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Skąd się wzięło Jezioro Wielichowskie na Warmii”,* wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym
„Wojsko Polskie na biało – czerwonej”,

* wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Scenariusz Związany z Fryderykiem Chopinem,* wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Kominek Sercem domu”,

* wyróżnienie w pierwszym Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Polscy sportowcy na olimpiadach”,* wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Mój Grunwald”,

* wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Oddziałów Integracyjnych „Wspólna praca i zabawa w szkole”,* wyróżnienie Ogólnopolskim Konkursie Literackim o sportowcach,

* wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Opowieści z leśnych kniei... Puszcza Białowieska w literaturze Jana Jerzego Karpińskiego inspiracją twórczości plastycznej”.

* II miejsce w IX Wielkopolskich Igrzyskach Klas Integracyjnych Konin 2010 „Na ludową nutę”,

* II miejsce w Konkursie Plastycznym „Żłóbek Wielkopolski”,

* laureat Wojewódzkiego Etapu Konkursu „Zdarzyło się 20 lat temu w Polsce”,

* finalista Konkursu Wojewódzkiego „Palić nie palić – oto jest pytanie”,

* laureaci i finaliści etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce,

* wyróżnienie w Wielkopolskim Konkursie na Monodram,* wyróżnienie w Konkursie Plastycznym „Żłóbek Wielkopolski”,* wyróżnienie specjalne w Konkursie Plastycznym „Żłóbek Wielkopolski”,

* wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Adama Mickiewicza,

* wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Całej Ziemi jednym nie można objąć uściskiem”.

* III miejsce w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym „Bocianie Krajobrazy”,

* wyróżnienie w II Powiatowym Turnieju Przyrodniczym.

* I miejsce na poziomie klas IV w I Gminnym Konkursie Ortograficznym,

* II miejsce na poziomie klas V w I Gminnym Konkursie Ortograficznym,

* I miejsce na poziomie klas VI w I Gminnym Konkursie Ortograficznym,

* II miejsce na poziomie klas VI w I Gminnym Konkursie Ortograficznym,

* I miejsce na poziomie klas IV w II Gminnym Konkursie Matematycznym,

* II miejsce na poziomie klas V w II Gminnym Konkursie Matematycznym,

* III miejsce na poziomie klas IV w II Gminnym Konkursie Matematycznym,

* II miejsce w kategorii prac plastycznych w Gminnym Konkursie Ekologicznym,

* 2 wyróżnienia w części testowej  w Gminnym Konkursie Ekologicznym,

* 4 wyróżnienia w kategorii prac plastycznych w Gminnym Konkursie Ekologicznym,

* wyróżnienie w I Gminnym Konkursie Tańca,

*  I miejsce w Gminnym  Konkursie Literackim „Jesień w poezji”,

*  II miejsce w Gminnym  Konkursie Literackim „Jesień w poezji”,

* III miejsce w Gminnym  Konkursie Literackim „Jesień w poezji”,

* I miejsce w Gminnym Przeglądzie Bożonarodzeniowym,

* II miejsce w Gminnym Przeglądzie Bożonarodzeniowym,

* 10 wyróżnień w Gminnym  Konkursie Literackim „Jesień w poezji”,

* wyróżnienie w Gminnym Konkursie na Najpiękniejszego Anioła”,

* 2 wyróżnienia w Gminnym Konkursie na Baranka Wielkanocnego.

* finaliści Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w Tenisie,

* I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym,

* I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Gminy w Szachach,

* I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Gminy   w Biegach Przełajowych,

* II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Pływaniu,* II miejsce w Mistrzostwach o Puchar prezydenta Konina,

* II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu w Szachach,

* II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju Dziewcząt.

* II miejsce w Mistrzostwach gminy w Piłce Ręcznej,

* II miejsce w Sztafetowych  Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora Gimnazjum,

* II miejsce w Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych,

* II miejsce w Mistrzostwach Gminy w Koszykówce Chłopców,

* II miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Gminy w Biegach Przełajowych,

* III  miejsce w Eliminacjach do Finału Powiatowego w Piłce Ręcznej Dziewcząt,

* III miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Gminy  w Warcabach,

* III miejsce w Mistrzostwach Gminy w Koszykówce Dziewcząt,

* III miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Gminy   w Biegach Przełajowych.

Ponadto placówka może poszczycić się wieloma osiągnięciami uczniów, którzy zajmują zaszczytne miejsca w innych konkursach na różnych szczeblach, m.i.n.:  Wojewódzkim Konkursie „Europa w Szkole”, Olimpusie, Multiteście, Powiatowym Konkursie Wiedzy Przyrodniczej, Międzypowiatowym Przeglądzie Twórczości Bożonarodzeniowej.

Ponadto nasi podopieczni brali udział w: Konkursie Humanistycznym, Konkursie Recytatorskim Twórczości Adama Mickiewicza, Konkursie literackim „Ze wspomnień uczestnika zdarzeń 1410r.”, Konkursie literackim „Każdy może pisać wiersze”. Konkursie literackim „Każdy może pisać wiersze”, Konkursie poetycki na wiersz o zjawisku atmosferycznym, Konkursie  poetyckim „Gdy pierwsza kadrowa na wojenkę szła”, Konkursie literackim na olimpijskie opowiadanie, I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Papież  – Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu”, Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Wojenne losy”,  Konkursie plastycznym „Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata”, Konkursie historycznym „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989”, Konkursie  historycznym „Pamiątka historyczna”, Młodzieżowym konkursie matematycznym „Test matematyka plus”, Konkursie matematycznym „Genius Logicus”,  Konkursie plastycznym 3,2,1 mleczny start pod hasłem „Na dobre działanie - mleczne śniadanie”, Konkursie  plastycznym „Bezpieczna szkoła”, „IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Darujmy Światu Pokój”, Konkursie plastycznym „Chopin – inspirator wyobraźni”, Konkursie plastycznym „Moja ulubiona postać bajkowa”, Konkursie plastycznym „Polscy sportowcy na olimpiadach”, Konkursie plastycznym „Fauna  Afryki”, Konkursie plastycznym „Wesołe śmieci”, „Rzeźba” itp. Konkursie plastycznym „Papież Jan Paweł II przyjacielem sportu”, Konkursie plastycznym „Na wyspach Bergamutach”, Wojewódzkim Konkursie Plastycznym promujący spożywanie warzyw i owoców „Smakoszki”, Konkursie religijnym kl. VI „Z Biblią na ty”.

Warto nadmienić, iż placówka posiada certyfikaty: Kreatywnej Szkoły, Szkoły z klasą, Nauczycieli z klasą, Uczniów z klasą, Eno Tree Planting Day,  Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, „Akademia 3R” – pilotażowy program edukacyjny, Certyfikat Kreatywnej Szkoły, „Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty”. Świadczą one o zaangażowaniu nauczycieli w pracę dydaktyczną, a także uczniów w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy z różnych dziedzin nauki.

Bierze udział w wielu projektach lokalnych i ogólnopolskich, min.:

* „Śladami Powstania Wielkopolskiego”,

* „Prawa dziecka – banał czy podstawa?,

* „Matematyka w sporcie”,

* „Matematyka to nie horror”,

* „Cała Polska czyta dzieciom”,

* „Klasa wolna od dymu”,

* „W zdrowym ciele, zdrowy duch”,

* „Bocian biały - żabojad z wdziękiem”,

* „Juliusz Słowacki - patron naszej szkoły”,

* „Literackie lekcje patriotyzmu”,

* Reklama książki „Kto mówi, sieje, kto słucha, zbiera”,

* „Król Kazimierz III Wielki”,

* „Fryderyk Chopin - mistrz fortepianu”,

* „Zastosowanie praktyczne procentów”,

* „Graniastosłupy i ostrosłupy wokół nas”,

* ,,Bądźmy zdrowi - wiemy, więc  działamy”,

* „Malujemy klasę”,

* „Znani i wybitni Polacy”,

* „Poezja na cztery pory roku”,

* „Wychować w pokoju dla zjednoczonej Europy”,

* „Dzień Bezpiecznego Internetu”,

* „Moja Mała Solidarność”,

* „Cała Polska czyta dzieciom”,

* „Prawa dziecka”,

* „Katyń... ocalić od zapomnienia”,

* „Solidarność” mojego regionu w komiksie,

* Klub Naszej Ziemi,

* Ptasie ogrody – chronimy bioróżnorodność,

* Pamiętamy! Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 – 2018/2019,

*„Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty”,

* Szkolna globalna,

* Tydzień wolontariatu.

Uczniowie ze wszystkich klas w każdym roku wyjeżdżają na wycieczki bliższe  dalsze, poznając tym samym piękno polskiej ziemi. Placówka cyklicznie bierze udział w lekcjach muzealnych przy współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz zajęciach teatralnych  we współpracy z Teatrem w Kaliszu.

Jako prężnie działająca szkoła, współpracuje z wieloma instytucjami. Szkoła systematycznie i aktywnie włącza się do współpracy z władzami miasta i organizacjami, a w szczególności z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu, Starostwem Powiatowym w Koninie, Polskim Czerwonym Krzyżem, Biblioteką Publiczną, Domem Kultury, Gminnym Centrum Informacji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Koninie, parafią pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie, „Gazetą Golińską”, „Przeglądem Konińskim”, Wirtualną Telewizją Konin. Placówka promuje w ten sposób swój wizerunek nie tylko w środowisku lokalnym, ale także poza nim.

Na szczególne wyróżnienia zasługują organizowane przez szkołę imprezy okolicznościowe, kulturalne, sportowe, charytatywne o charakterze środowiskowym m.in.:

* DZIEŃ PIĘKNEGO SŁOWA,

* ŚLUBOWANIE PIERWSZYCH KLAS,* ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI,

* DZIEŃ ZIEMI,

* DZIEŃ PATRONA,

* POWITANIE WIOSNY,

* ANDRZEJKI, MIKOŁAJKI, WIGILIA, WALENTYNKI, DZIEŃ KOBIET, DZIEŃ CHŁOPCA,

* DZIEŃ KOLOROWEGO LIŚCIA I PIECZONEGO ZIEMNIAKA,

* IMPREZA DOBROCZYNNA - OTWÓRZ SERCE,

* IMPREZA DOBROCZYNNA - WIOSNA – PORA RADOSNA ,

* IMPREZA CHOINKOWA,

* FESTYNY RODZINNE Z OKAZJI DNIA DZIECKA,

* GIEŁDA TALENTÓW,

* DZIEŃ SPORTU,

* OKOLICZNOŚCIOWE DYSKOTEKI DLA UCZNIÓW,

* ZIELONE SZKOŁY, WYCIECZKI, RAJDY,

* MISTRZOSTWA POWIATU I ZAWODY REJONOWE W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH SPORTOWYCH,

* KONKURSY, WYSTAWY, AUDYCJE RADIOWE, WIECZORY POEZJI.

Co roku szkoła zdobywa środki ze źródeł pozabudżetowych na wyjazd kilkunastu uczniów z rodzin z rodzin o niskim statusie materialnym na kolonie i obozy letnie oraz dofinansowanie wycieczek. Pomaga również dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto uczniowie z klas I-III otrzymują całkowite wyprawki szkolne, a „pierwszaki” komplety podręczników. Następnie korzystają  z nich dzieci z starszych klas. Ponadto dzięki współpracy z GKRPA w Golinie wyposaża uczniów w ciepłą odzież. Bardzo ważną formą pomocy jest także działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej.

W ramach przeciwstawiania się i zwalczania patologii społecznej we współpracy z wychowawcami klas, w szkole odbywają się warsztaty pedagogiczne dla rodziców (tzw. „Akademia dla Rodziców”), nauczycieli i uczniów, poświęcone praktycznym sposobom radzenia sobie z zaburzeniami, zajęcia z pomocy psychologicznej, pogadanki, lekcje wychowawcze w blokach tematycznych lub doraźne kampanie, programy i akcje, np. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Owoce i mleko w szkole”,  ,,Moje dziecko idzie do szkoły”, „Trzymaj Formę”, „Poczytaj mi przyjacielu”, „5 porcji warzyw i owoców”, „Eno Tree Planting Day”.

Placówka niezwykle sobie ceni ważną współpracę z rodzicami, którzy chętnie angażują się  w różnego rodzaju akcje i imprezy.

1 września 2009 r. w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie odbyła się WOJEWÓDZKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2009/2010. Był to niewątpliwie zaszczyt dla dyrekcji, nauczycieli, uczniów i całej lokalnej społeczności. Ważne jest też to, że ta podniosła uroczystość miała miejsce w roku Juliusza Słowackiego, roku, w którym obchodziliśmy 5. rocznicę nadania imienia i sztandaru golińskiej placówce.

Pragnąc dać trwały wyraz naszej pamięci o Zbrodni Katyńskiej i  Michale  Kobylińskim – pierwszym kierowniku Szkoły Podstawowej w Golinie,  15 kwietnia 2010 r. został odsłonięty i poświęcony obelisk. W tej podniosłej uroczystości wzięli udział m.in.: burmistrz Tadeusz Nowicki, żołnierze z 33. Bazy Lotniczej z Powidza,  Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZSGE im. S. Staszica z Konina, Grupa Rekonstrukcji Historycznej II Liceum im. K. K. Baczyńskiego z Konina, poseł Tadeusz Tomaszewski, mjr Marek Kosicki, mjr Zbigniew Nizgorski, podpułkownik Piotr Krajewski, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Barbara Kaszuba, Przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Steinke, Radni Powiatu Konińskiego Zenon Paszek i Antoni Kulczak, wikariusz biskupi ks. prałat Wojciech Kochański,   kawnicki proboszcz ks. Zygmunt Grochowiak,  goliński wikariusz ks. Henryk Tomczyk, dyrektor PSSE Jolanta Walkusz, sołtysi i wójtowie, radni Gminy Golina, prezesi gminnych jednostek OSP, dyrektorzy szkół, kierownicy ZEAS i ZGKiM, Domu Kultury i Biblioteki w Golinie. Niezwykle wymowna była obecność rodziny Michała Kobylińskiego z Turku, Rychwała i Katowic.

Tak oto przedstawia się wczoraj i dziś Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

Ostatnia aktualizacja: 04.03.2011 r.