WALENTYNKOWY KONKURS LITERACKI

1 lutego 2022 09:57

|

Katarzyna Szadkowska

plakat-konkursu-walentynkowego-2022-1-1642777953 (1).jpg

REGULAMIN WALENTYNKOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Przedmiot i cele konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza zawierającego wątek miłosny.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas VI-VIII z terenu gminy Golina.
 3. Temat pracy: „WIERSZ O TEMATYCE MIŁOSNEJ
 4. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Golinie wraz z filią w Przyjmie i punktem bibliotecznym w Kawnicach.

Celem konkursu jest:

- zainspirowanie dzieci do podjęcia prób literackich

-rozwijanie ich wrażliwości i wyobraźni

Forma dostarczonej pracy

 1. Na konkurs należy zgłosić pracę w postaci wiersza zawierającego wątek miłosny.
 2. Praca powinna zawierać minimum 2 zwrotki składające się z czterech wersów, napisane czcionką 14 Times New Roman
 3. Praca musi być napisana samodzielnie
 4. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę opatrzoną nazwiskiem, klasą, szkołą i telefonem kontaktowym do rodzica/opiekuna
 5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane
 6. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do złożenia klauzuli informacyjnej

Miejsce i termin składania prac

 1. Prace należy przesłać na email biblioteki: bpgolina@wp.pl lub dostarczyć do siedzib bibliotek do dnia 09.02.2022 r. z dopiskiem KONKURS WALENTYNKOWY.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 14.02.2022 r.

Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu
 2. Komisja będzie najwyżej oceniała prace:
 • prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,
 • napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.
 1. Oceniana będzie również:
 • samodzielność pracy,
 • zawartość pracy
 • techniczna poprawność wykonania.

Nagrody

 1. Najlepsze prace z każdej miejscowości z terenu gminy Golina zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami.
 2. Dodatkowo komisja konkursowa może przyznać dodatkowe wyróżnienia.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Biblioteka Publiczna w Golinie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@osdidk.pl
 3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji
  i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres e - mail,

c) numer telefonu.

 1. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO.
 2. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 3. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 4. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 7. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 8. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 9. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 10. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Obligatoryjnie w formularzu za pomocą, którego będą zbierane dane

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

ORGANIZATORZY

Biblioteka Publiczna w Golinie wraz z filią w Przyjmie i punktem bibliotecznym w Kawnicach

Dokumenty do pobrania:

Regulamin [Pobierz/Zobacz]

Klauzula informacyjna [Pobierz/Zobacz]