INFORMACJA - KONKURS WALENTYNKOWY

25 stycznia 2021 15:12

|

Katarzyna Szadkowska

plakat-konkursu-walentynkowego.jpg

FORMULARZ - [Pobierz]

REGULAMIN WALENTYNKOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO „MIŁOSNA OPOWIEŚĆ”

Przedmiot i cele konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania z dialogiem zawierające wątek miłosny
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów z terenu gminy Golina, organizowany jest dla uczniów klas VI-VIII.
 3. Temat pracy: „MIŁOSNA OPOWIEŚĆ”
 4. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Golinie wraz z filiami.

Celem konkursu jest:

- zainspirowanie dzieci do podjęcia prób literackich

-rozwijanie ich wrażliwości i wyobraźni

Forma dostarczonej pracy

 1. Praca literacka w postaci napisania opowiadania o tematyce miłosnej z dialogiem
 2. Opowiadanie powinno zawierać minimum 1 stronę A4, a maksimum 2 strony napisane czcionką 12 Times New Roman.
 3. Praca musi być napisana samodzielnie
 4. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę opatrzoną nazwiskiem, klasą, szkołą i telefonem kontaktowymi do rodzica/opiekuna.
 5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.
 6. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do złożenia klauzuli informacyjnej.

Miejsce i termin składania prac

 1. Prace należy przesłać na email biblioteki: bpgolina@wp.pl do dnia 10.02.2021 r. z dopiskiem KONKURS WALENTYNKOWY.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 14.02.2021 r.

Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu
 2. Komisja będzie najwyżej oceniała prace:
 • prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,
 • napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.
 1. Oceniana będzie również:
 • samodzielność pracy,
 • zawartość pracy
 • techniczna poprawność wykonania.

Nagrody

 1. Najlepsze prace z każdej miejscowości z terenu gminy Golina zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami.
 2. Dodatkowo komisja konkursowa może przyznać dodatkowe wyróżnienia.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Biblioteka Publiczna w Golinie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@osdidk.pl
 3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres e - mail,

c) numer telefonu.

 1. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO.
 2. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 3. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 4. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 7. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Obligatoryjnie w formularzu za pomocą, którego będą zbierane dane .

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

ORGANIZATORZY

Biblioteka Publiczna w Golinie wraz z filiami