ŚLADAMI HISTORII - KONKURS

6 września 2022 16:51

|

Katarzyna Szadkowska

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Pocztówka „Golina wczoraj i dziś - ŚLADAMI HISTORII” z okazji „660 lat lokacji Miasta Golina”.

§1

Organizator konkursu

 1. Organizatorem Konkursu plastycznego „Golina wczoraj i dziś - ŚLADAMI HISTORII”

z okazji 660 lat lokacji Miasta Golina jest: Stowarzyszenie RAZEM DLA GOLINY.

 1. Projekt realizowany będzie przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Golinie.
 2. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków DZIAŁAJ LOKALNIE
 3. Osoba wyznaczona do kontaktu z ramienia Stowarzyszenia : Joanna Kukulska, Żanetta Matlewska
 4. Adres organizatora; siedziba Biblioteki Publicznej w Golinie , Plac Kazimierza Wielkiego 12

§2

Zasięg konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Golina.

§3

Cel konkursu

 1. Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania ich talentu artystycznego.
 2. Rozwijanie wyobraźni i pobudzanie aktywności twórczej uczestników konkursu.
 3. Zapoznanie się z historią miasta Golina.
 4. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z regionem.
 5. Wzmacnianie świadomości obywatelskiej.
 6. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami 660 - lecia lokacji Miasta Golina łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej.
 7. Promowanie obchodów 660 - lecia lokacji Miasta w regionie.

§4

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) dostarczenie wykonanej przez uczestnika pracy konkursowej na temat „660 lat lokacji Miasta Golina ” w wyznaczonym terminie tj. do 19 września 2022 r.

b) każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę plastyczną.

c) wyklucza się zgłoszenia prac nagrodzonych w innych konkursach.

 1. Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
 2. Zgłaszając prace Uczestnik potwierdza, iż są one jego własnością i zezwala się na ich publikację.
 3. Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa szkoły, klasa i wiek, telefon kontaktowy.
 4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 5. Prace powinny być wykonane na papierze typu A 3
 6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
 7. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest zaprojektowaniem pocztówki dotyczącej upamiętnienia 660 - lecia lokacji Miasta Golina .
 8. Prace konkursowe należy dostarczyć do Organizatora ( Biblioteka Publiczna w Golinie).
 9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.
 10. Prace niespełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.
 11. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Golinie oraz Szkół Podstawowych z terenu gminy Golina.
 12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§5

Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 września 2022 r. osobiście w siedzibie organizatora (Biblioteka Publiczna w Golinie) w godzinach od 10.00 do 17.00
 2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.
 3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
  - zgodność pracy z tematem
  - jakość wykonania
  - oryginalność i pomysłowość
  - walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania
  - stopień trudności wykonania.
 5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na Festiwalu Kultury Lokalnej.
 6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§6

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
 3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora.
 4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

Konkurs plastyczny „Golina wczoraj i dziś - ŚLADAMI HISTORII” dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.

Regulamin [POBIERZ/ZOBACZ]

Plakat [POBIERZ/ZOBACZ]

plakat.jpg